Projekt UE

Projekt  "Przedszkole dla wszystkich - Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ZE 10 w Zielonej Górze"

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt RPLB.08.01.01-IZ.00=08-K02/19 

Informacja o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja
Numer i nazwa Działania: Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT
Numer naboru: RPLB.08.01.01-IZ.00.08-K02/19
Okres realizacji projektu :od 01.09.2020 do 31.08.2020r.
Projekt polega na utworzeniu 100 nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 19 w ZE10 poprzez zakup wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach szkoleń i warsztatów oraz udział 200 dzieci w zajęciach dodatkowych.

Cel główny projektu:
- zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci

Grupa docelowa:
- dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie o systemie oświaty z terenu Miasta Zielona Góra: 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat; 200 dzieci objętych zajęciami dodatkowymi w wieku od 3 do 6 lat.
- nauczyciele objęci wsparciem w ramach podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności poprzez udział w kursach, warsztatach. 

Zadania projektu:
1. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
W ramach projektu zostanie zostanie zatrudnionych 8 nauczycieli w ramach 4 nowych grup wiekowych. Ich zadaniem będzie podejmowanie działań w celu zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Aby proces edukacyjny i wychowawczy był skuteczny będą rozwijać i kształtować umiejętności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz wspomagać dzieci w osiąganiu jak najlepszych efektów w tym zakresie.  Ich oddziaływania będą poprzedzone rozpoznawaniem  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych poprzez prowadzoną obserwację pedagogiczną.
W ramach projektu zostanie zatrudniony również logopeda. Jego zadaniem będzie diagnozowanie, w tym przeprowadzenie badań przesiewowych, organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w zakresie stymulowania rozwoju mowy i niwelowania wykrytych zaburzeń. 
Ponadto zatrudnione zostaną  4 pomoce nauczyciela. Personel pomocniczy stanowi niezbędną kadrę do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania przedszkola.

2. Zakup wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego
W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne dla 4 grup. Zakupione wyposażenie będzie służyło do realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.

3. Zajęcia dodatkowe dla dzieci
W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci z całego przedszkola
"AKADEMIA EKSPERYMENTÓW - cykliczne spotkania dla dzieci, w ramach których będą realizowane fascynujące zagadnienia. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci. Zajęcia ponadto maja na celu rozwijanie samodzielności, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, uczenia umiejętności współpracy w grupie.
"DRUŻYNA KANGURA" - zajęcia ruchowe dla dzieci w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkolandia.pl. Program zajęć Drużyna Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej.

4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, kursy i szkolenia
W ramach projektu zaplanowano doskonalenie zawodowe nauczycieli:
Szkolenie specjalistyczne dla logopedy "KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP",
KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym o charakterze inwentarza rozwojowego, które pozwala w pusty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka oceniajac wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo - ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno - społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się).  
Szkolenie "W ŚWIECIE DZIECIĘCYCH ZMYSŁÓW - SENSODYDAKTYKA
Głównym tematem kursu jest naturalne rozwijanie funkcji motorycznych potrzebnych najmłodszym do opanowania umiejętności ważnych dla właściwego funkcjonowania w przedszkolu, szkole i codziennym życiu. 
Szkolenie "SPRAWNE DŁONIE - PRZYGOTOWANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE ROZWOJU MAŁEJ MOTORYKI
Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli o zagadnienia integracji sensorycznej.

Finansowanie:

Całkowita wartość Projektu       1 348 984,37 PLN
Budżet Miasta Zielona Góra          202 347,66 PLN