Projekt UE 2020 Przedszkole marzeń

Projekt "Przedszkole marzeń - nowe miejsca wychowania przedszkolnego  w ZE10 w Zielonej Górze"

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt RPLB.08.01.01-IZ.00-08-KO4/20

Informacja o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja
Numer i nazwa Działania: Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności  i jakości edukacji przedszkolnej  - projekty realizowane poza formuła ZIP
Numer naboru: RPLB.08.01.01-IZ.00-08-KO4/20
Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2021-08-31

Projekt polega na utworzeniu 25 nowych miejsc dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Zielonej Górze poprzez zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenia, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach szkoleń i warsztatów

Cel główny projektu:
- zwiększenie zasobu dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego 
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
- poprawienie dostępności do edukacji przedszkolnej 

Grupa docelowa:
- dzieci w wielu przedszkolnym określone w ustawie o systemie oświaty z terenu Miasta Zielona Góra: 25 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 lat
- nauczyciele objęci wsparciem w ramach podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w kursach, warsztatach. 

Zadania projektu:
1. Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu - zakup wyposażenia (w tym doposażenie zaplecza kuchennego), zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego.
W ramach projektu powstanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzieci wdrożeniu następujących działań:
- zakup wyposażenia do utworzenia nowej grupy - meble oraz doposażenie kuchni,
- zakup pomocy dydaktycznych do celów edukacyjnych i wychowawczych,
- zakup zabawek dla dzieci zapewniających  różnorodne i atrakcyjne spędzanie czasu oraz rozwijania zainteresowań,
- zakup sprzętu multimedialnego wykorzystywanego do pracy z dziećmi (magiczny dywan, magiczna ściana, projektor multimedialny)

dodatkowo działania te pozwolą na kształtowanie postaw, które będą przenoszone na grunt życia rodzinnego. Wyposażenie będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz do zabawy czy terapii w placówce co jest niezbędne do jej bieżącego funkcjonowania również po zakończeniu realizacji projektu.

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
W ramach projektu zostało zatrudnionych 2 nowych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ich zadaniem jest podejmowanie działań w celu zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej  z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto została zatrudniona 1 osoba - pomoc nauczyciela . Personel pomocniczy jest niezbędny do prawidłowego i  efektywnego funkcjonowania grupy przedszkolnej. 

3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli: szkolenia
W ramach projektu zaplanowano doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- szkolenie "Zobacz jaki jestem - jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym"
Motywem przewodnim szkolenia jest indywidualizacja nauczania. Szkolenie wpłynie na usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu indywidualizowania zadań dla dzieci młodszych. Podczas szkolenia nauczyciele będą pracować nad sposobami automatycznego dostosowania poleceń do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Szkolenie będzie okazją do pracy techniką oceniania kształtującego, nauki formułowania poleceń, celów, zadań w zależności od możliwości i zainteresowań dzieci oraz do udoskonalenia pomysłów na zabawy badawcze i eksperymentowanie w przedszkolu.

 -szkolenie "Wyprawy odkrywców, czyli o edukacji poza salą przedszkolną. edukacja outdoorowa w wychowaniu przedszkolnym"
Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobędą praktyczne umiejętności prowadzenia  oryginalnych zajęć poza tradycyjną salą przedszkolną.

szkolenie "Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno - poznawczej".
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do trafnego rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności, pomocy im i kierowania ich do osób lub placówek zapewniających specjalistyczne wsparcie.

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 414 949,58 PLN
Kwota dofinansowania: 352 707,14 PLN